UA-29246472-1

Privacy-statement Stichting Gekkoo

Stichting Gekkoo hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij zetten ons ervoor in om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Middels dit statement willen we u hieromtrent op heldere wijze informeren.

Stichting Gekkoo houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:
● uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
● verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
● vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
● geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
● op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zullen respecteren.

Als Stichting Gekkoo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid – of in algemenere zin – vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting Gekkoo
Warnersstraat 14

7011 BM Gaanderen
kantoor@gekkoo.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
● om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Stichting Gekkoo
● ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
● het verzorgen van de financiële administratie

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam | Adres | Telefoon | E-mail | Rekeningnummer | Geboortedatum (eventueel naam, mailadres en telefoonnummer van ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers)

Foto-/videomateriaal
Bij lessen, workshops en producties van de Theaterfabriek, de Filmfabriek en de Dansfabriek van Stichting Gekkoo worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt. Dit materiaal kan geplaatst worden via diverse mediakanalen. Bij aanmelding ontvangt u hieromtrent een toestemmingsverklaring. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden (kantoor@gekkoo.nl).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft zullen wij uitsluitend aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Gekkoo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Ons privacy beleid wordt met regelmaat geëvalueerd.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u een verzoek kunt indienen om de door ons geregistreerde persoonsgegevens van u over te dragen aan uzelf of aan een door u bepaalde organisatie.
Verzoeken tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens kunt u mailen naar kantoor@gekkoo.nl. Voor dergelijke aanvragen is een (veilige) kopie van uw identiteitsbewijs van belang.
Meer informatie over het maken van een veilige kopie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij doen er graag alles aan om er samen met u uit te komen.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming).
Meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van Stichting Gekkoo behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen. U kunt te allen tijde een recente versie van het privacy beleid inzien via de website www.gekkoo.nl of aanvragen via kantoor@gekkoo.nl.

Klik hier om onze privacy-statement te downloaden.