UA-29246472-1

Algemene voorwaarden

Lessen/repetities Stichting Gekkoo 2019-2020

Artikel 1: cursusperiode
De lesperiode loopt van november 2019 tot juni 2020.

Artikel 2: inschrijving
a. Het inschrijven kan uitsluitend via het inschrijfformulier geschieden.
b. De inschrijvingstermijn sluit op 15 november 2019. Bij verlate aanmelding wordt in overleg gekeken of een cursist nog geplaatst kan worden.
c. Inschrijvingen worden geaccepteerd wanneer ofwel het lesgeld is betaald ofwel de betalingsregeling middels een machtiging is ondertekend en ontvangen door de stichting.

Artikel 3: tarieven en betaling
a. Het cursusgeld wordt in beginsel bij inschrijving direct voldaan. Bij afwijkende afspraken wordt het volledige cursusgeld in termijnen per automatisch doorlopende incasso geïnd. De cursist machtigt Gekkoo hiervoor middels een handtekening.
b. Een ingeschreven cursist is te allen tijde het volledige cursusgeld verschuldigd; ook wanneer de cursist besluit de cursus voortijdig te beëindigen.

Artikel 4: indeling groepen
Indien het aantal inschrijvingen voor een bepaalde groep onvoldoende is (dit ter beoordeling van de docent), behoudt Stichting Gekkoo zich het recht voor cursisten over te plaatsen naar een andere groep of groepen samen te voegen.

Artikel 5: lessen/repetities
a. De lessen worden begeleid door Pieter van Dijk of (een) door hem aangewezen docent(en).
b. Indien ook de vervangende docent niet aanwezig kan zijn, wordt de les in overleg met de cursisten op een later tijdstip ingehaald.
c. De cursist spant zich in om bij alle lessen aanwezig te zijn. Dit om nóch het groepsproces, nóch het leerproces te vertragen.
d. Aan het eind van het seizoen geeft de docent advies aan de cursist in welke groep hij/zij het volgend seizoen het best verder kan gaan.   

Artikel 6: absentie
a. Bij afwezigheid door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden dient de cursist de docent hiervan, uiterlijk 2  uur vóór de les, telefonisch op de hoogte te stellen via nummer 06 48 33 92 58.
b. Wanneer een cursist van tevoren weet dat hij/zij een les zal missen, stelt hij/zij de docent hiervan tijdig op de hoogte.

Artikel 7: aansprakelijkheid
Stichting Gekkoo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en het verlies en/of schade aan bezittingen tijdens de lessen.

Artikel 8: AVG
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht u te informeren over de gegevens die wij over u in ons systeem hebben vastgelegd.
Deze gegevens zijn uw NAW gegevens, telefoonnummer,  e-mailadres en IBAN nummer.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.gekkoo.nl

Artikel 9: slotbepalingen
a. Stichting Gekkoo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.
b. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting Gekkoo.